Kiedy możemy zapłacić podatek od wzbogacenia?

Potoczna nazwa podatek od wzbogacenia nie jest tak naprawdę nazwą fachową. Tak naprawdę jest to podatek od darowizn i spadków. Płacony jest on zazwyczaj po otrzymaniu spadku czy darowizny. Jest podatkiem bezpośrednim, wymierzonym w przyrost masy majątku danej osoby.Kiedy płacimy podatek od wzbogacenia?Przede wszystkim w sytuacji otrzymania spadku czy otrzymania majątku poprzez zapis. Wliczyć w to należy także sytuacje otrzymania spadku za granicą. Również w sytuacji nabycia praw do wkładów oszczędnościowych czy przejęcia majątku na skutek zasiedzenia powinniśmy zapłacić podatek. Otrzymanie darowizny czy zachowku tak samo zobowiązuje nas do podjęcia obowiązków płatnika. Kto nie zapłaci podatku od wzbogacenia?Wyróżnić można kilka sytuacji, kiedy nie trzeba płacić podatku od wzbogacenia:- w sytuacji, gdy nabywca praw czy rzeczy i osoba, która je przekazuje, nie są obywatelami Polski, pomimo, że przedmiot przekazania znajduje się na terenie Polski- kiedy nabywamy na drodze spadku prawa autorskie, znaki towarowe, prawa do projektów czy też wzorów zdobniczych- kiedy otrzymujemy od osoby zmarłej środki znajdujące się na rachunku OFE czy też na indywidualnym koncie emerytalnymDo jakiej kwoty w rozliczeniu PIT nie zapłacimy podatku?W przypadku małżonka czy reszty rodziny, jak dzieci, dziadkowie, rodzice, wnuki, synowa, zięć, nie są oni zobowiązani do zapłaty podatku, o ile wartość przekazywanego majątku od jednej osoby nie jest większa niż 9637 złotych.W przypadku wnuków brata czy dzieci siostry, a także rodzeństwa rodziców czy małżonków rodzeństwa, nie trzeba płacić podatku, jeśli wartość przekazywanego majątku od jednej osoby nie przekracza kwoty 7276 złotych.W przypadku wszystkich osób istotna jest wartość przekazywanego majątku od jednej osoby. W tej sytuacji kwota nie może przekraczać 4902 złote. Ile wynosi podatek od wzbogacenia?Warto zaznaczyć, że opodatkowaniu podlega przede wszystkim osoba, która nabywa rzeczy i prawa własności. Ten podatek oblicza się na podstawie wartości uzyskanych rzeczy. Decyduje tu aktualna wartość rynkowa danych rzeczy. Podatek od darowizn i spadków ustala się według skali. Wszystko zależy od tego, do jakiej grupy podatkowej PIT zaliczamy konkretną osobę. Nabywca z I grupy podatkowej zapłaci podatek w wysokości 3, 5 czy 7%. Osoba z II grupy podatkowej PIT zapłaci 7, 9 czy 12%. Natomiast III grupa podatkowa PIT odda urzędowi skarbowemu 12, 16 bądź 20% majątku. Jakie mamy grupy podatkowe?Do I grupy podatkowej zaliczamy: małżonka, rodziców, dzieci, pasierbów, macochy, teściowe, zięcia czy synową. II grupa podatkowa to rodzeństwo rodziców, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków.Natomiast ostatnia, III grupa podatkowa to wszystkie pozostałe osoby. Jakie zeznanie należy złożyć w Urzędzie Skarbowym?Należy złożyć zeznanie podatkowe PIT o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3) lub wspólne zeznanie podatkowe (SD-3 wraz z informacjami o pozostałych podatnikach SD-3/A). Zeznanie trzeba złożyć we właściwym według miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym w ciągu miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o nabyciu spadku lub też zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. Organ podatkowy wydaje wówczas decyzje o wysokości podatku, który należy uiścić w terminie 14 dni od dnia doręczenia podatnikowi decyzji. Kwestia podatku od wzbogacenia nie zatem prostą kwestią, jednak wystarczy uważnie wczytać się w przepisy, aby łatwo poznać mechanizmy kierujące tą kwestią. Z pewnością składanie PIT-u będzie prostsze po zapoznaniu się z zagadnieniem podatku od wzbogacenia.