Zwrot podatku – ile czekamy na zwrot podatku z Urzedu Skarbowego?

Wszyscy z nas wiedzą, że zbliża się okres rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Każdy obywatel, który generował jakiś dochód będzie musiał wypełnić PIT-a i dostarczyć go do Urzędu. Jednak kiedy możemy spodziewać się zwrotu pieniędzy z wychodzącej nadpłaty. W tym roku zasady uległy zmianie w stosunku do lat poprzednich. Coraz bardziej kładzie się nacisk na to by Urząd Skarbowy, dotrzymywał ustalonych terminów wypłat. Szybkość wypłaty zwrotu podatku zależy od kilku czynników. Standardowo oczekujemy na wypłatę do 3 miesiące od dnia złożenia zeznania. Jeśli chodzi o deklaracje wysłane drogą elektroniczną, czas oczekiwania wynosi do 45 dni. Warto pamiętać o tym, że Urząd Skarbowy nie może przekroczyć tego terminu, ponieważ z tytułu opóźnień naliczane zostaną odsetki za zwłokę. Jako sposób wypłaty możemy wybrać zwrot na konto, co jest preferowane przez Urząd, oraz wypłatę za pośrednictwem poczty. Jeżeli jednak kwota wypłaty nie przekroczy 23,20 zł, wypłata odbywa się w kasie organu podatkowego.

Terminy zwrotu podatku

Termin otrzymania zwrotu nadpłaty zależy od ram czasowych, w których złożymy nasze zeznanie. Deklaracje złożone pomiędzy 1 stycznia a 15 lutego muszą być rozpatrzone i wypłacone maksymalnie do 1 kwietnia. Następny termin to 16 lutego do 30 kwietnia, tutaj termin wypłaty wynosi do 45 dni, jeśli złożymy PIT przez internet. Formą tradycyjną Urząd ma 3 miesiące na wypłatę należnych nam środków. Sprawa się ma trochę inaczej przy PIT-28, nie mamy określonych ram czasowych. Kluczowa jest data złożenia zeznania, forma elektroniczna gwarantuje zwrot do 45 dni a tradycyjna do 3 miesięcy. W przypadku korekty naszej deklaracji PIT termin wypłaty też ulega zmianie. Jeśli dokonamy korekty od dnia jej złożenia, Urząd Skarbowy ma 2 miesiące na wypłatę należnego nam podatku. Data wypłaty nie może jednak nastąpić wcześniej niż 3 miesiące od złożenia pierwszej deklaracji. Oczywiście im szybciej złożymy nasze zeznanie, tym szybciej powinno być ono rozpatrzone. Pamiętajmy PIT-y złożone przed 15 lutego, zostają uznane za złożone w dniu 15 lutego i od tej daty liczymy maksymalny okres wypłaty zwrotu podatku, wyjątkiem jest PIT-28. Ostateczny termin składania deklaracji to 30 kwietnia, w przypadku deklaracji PIT-28 ostatecznym terminem jest 31 stycznia. Możliwe jest także skrócenie terminu oczekiwania na wypłatę środków. Czynniki sprzyjające szybszej wypłacie to m.in. złożenie PIT-a drogą elektroniczną, decyzja o wcześniejszym rozliczeniu deklaracji, karta dużej rodziny, wniosek podatnika spowodowany jego szczególną sytuacją, która upoważni go do wcześniejszego rozpatrzenia zeznania PIT i mniejsza ilość złożonych zeznań w danym miejscu zamieszkania.

Przykładowo:

  1. Podatnik złożył deklaracje podatkową PIT w formie tradycyjnej dnia 24 lutego. Jeśli nie istnieją przeciwwskazania do wypłaty należnego podatku, swoje pieniądze dostanie najpóźniej 24 maja.
  2. PIT został złożony drogą elektroniczną przez podatnika w dniu 30 marca. Ostateczny termin wypłaty należnego podatku wypada 14 maja.
  3. Podatnik złożył swoją deklarację PIT przez internet dnia 5 lutego, wypłaty należnej mu nadpłaty podatku może spodziewać się do 7 kwietnia, ponieważ 45 dni jest liczone od 15 lutego.

Co zrobić w przypadku nieotrzymania zwrotu podatku?

Jeśli termin zwrotu należnego podatku już miną a my dalej nie otrzymaliśmy pieniędzy, możemy rozpatrywać kilka przypadków. Na początek powinniśmy się zastanowić czy nie mamy jakichś należności względem Urzędu Skarbowego. W przypadku należności podatek, który powinien być nam wypłacony, zostaje przekierowany na pokrycie naszego długu i odsetek za zwłokę. Nasza wypłata może być także zajęta w postępowaniu egzekucyjnym. Inną przyczyną nieotrzymania wypłaty może być źle podany numer bankowy. W sytuacji, kiedy żadna z tych opcji nie została spełniona, powinniśmy skontaktować się z danym Urzędem Skarbowym. Jeżeli Urząd przekroczył termin bez danej przyczyny, należy nam się zwrot podatku w wysokości, jaką mieliśmy podaną w zeznaniu i odsetek za opóźnienie zwrotu po danym terminie maksymalnym. Jednak w przypadku gdy kwota nie przekroczy 23,20 zł, odsetki za zwłokę nie są nam należne nawet po przekroczeniu terminu wypłaty. Pamiętajmy też także, że przy wybraniu opcji przekazu pocztowego kwota naszego zwrotu jest pomniejszona o koszty tego przekazu.